Echinococcus spp

Riktlinjer för morfologisk diagnostik av Echinococcus granulosus

Echinococcus granulosus är spridd över stora delar av världen. I Sverige diagnosticeras infektionen främst hos invandrare från Mellanöstern. Cystor av varierande storlek bildas företrädesvis i levern och lungor, men kan påträffas i kroppens alla organ och vävnader. Dottercystor i en större Echinococcus-cysta är vanligt förekommande. Analys av cystinnehåll sker för att utvärdera effekten av given behandling och vid enstaka tillfällen i diagnostiskt syfte. Punktion av misstänkt cysta ska endast ske vid specialiserade centra där man är väl förtrogen med detta ingrepp. Läckage av cystinnehåll innebär stor risk för både lokal spridning av sjukdomen och mycket allvarliga överkänslighetsreaktioner.

 

Kontakta alltid laboratoriet före provtagning!

Provmaterial: Cystinnehåll från olika organ och vävnader såsom lever, lunga, mjälte, njure, lymfkörtel, muskel, ben, etc.

Övrigt: BAL, sputum, sekret från dränage och fistlar.

 

 Provtagning i samband med peroperativ punktion av susp. Echinococc-cysta:

 

Aspirationsprov för diagnostik av Echinococcus granulosus bör ske intraoperativt och först efter att noggranna skyddsåtgärder vidtagits för att minimera risken för spill av cystvätskan. Operationsfältet ska skyddas med dukar indränkta i 15- 20 % hyperton koksalt. Med hjälp av en sug aspireras vätskan och hyperton koksalt instilleras därefter. Cystvätskan skickas inom en timme i burk till närmaste parasitologiska laboratorium för analys.

Läkemedelsbehandling riktad mot Echinococcus ska föregå ingreppet och även ges efteråt.

 

 

Frågeställning 1: Finns Echinococcus i provet?

Materialet kan vara fixerat eller ofixerat. Undersöks med avseende på protoscolices och/eller hakar. Material från cystväggar kan förekomma, både i kombination med protoscolices och/eller hakar alternativt som unikt fynd.

 

Utsvar: Hakar och/eller protoscolices av Echinococcus påvisade. Cystvägg påvisad vars genes ej kan fastställas.

 

 

Frågeställning 2: Finns levande Echinococcus protoscolices?

Materialet skall inte fixeras och mikroskopisk undersökning skall ske inom en timme.

Kriterier för levande protoscolices är ”fladdrande” flamceller (observeras bäst med immersionsobjektiv) och att tillsats av eosin eller trypanblått inte ger någon infärgning.

 

Utsvar: Levande protoscolices av Echinococcus påvisade.

 

 

* Provtagning i samband med operativt avlägsnande av möjlig alt. preoperativt redan diagnosticerad Echinococc-cysta:

 

Cystvätskan aspireras med sug enl. beskrivningen ovan och med samma försiktighetsåtgärder.

Därefter löses cystan försiktigt från omkringliggande vävnad och lägges i en rondskål.

 

Cystvätskan skickas inom en timme i burk till närmaste parasitologiska laboratorium för undersökning avseende förekomst av Echinococcus protoscolices och hakar. En viabilitetsbedömning sker också.

 

Cystan sändes i sin helhet till patologiskt laboratorium för sedvanlig histopatologisk undersökning.

 

 

Helena Hellqvist och Ulf Bronner   021007                   

Infektionskliniken

Karolinska sjukhuset

Referensgruppen för parasitologi

 

160927