Leishmania spp

 

1.Påvisning

2.Provmaterial

3.Provtagningsföreskrifter

4.Förvaring/transport

 

1.Påvisning av leishmania-parasiter

 • Leishmania-parasiter kan påvisas mikroskopiskt i Giemsafärgat utstrykspreparat

eller efter odling i speciellt odlingsmedium.

 • Mikroskopering av utstrykspreparat är en snabb metod med relativt låg känslighet.

Odling är en känsligare metod, förutsatt att provet tagits på ett korrekt sätt. Odling

tar dock längre tid jämfört med mikroskopering av utstrykspreparat1.

 • Det finns ett direkt samband mellan antalet leishmania-parasiter i provet och

möjligheten att påvisa dem i utstrykspreparat eller efter odling. Detta innebär att

känsligheten vid mikroskopering efter Giemsafärgning ökar med antalet utstryk och

vid odling med mängden provmaterial2 .

 • Bäst är att kombinera utstrykspreparat och odling.
 • Kontakta alltid Sektionen för parasitologisk diagnostik för information om

provtagning och transportmedium, innan prov tas för leishmania-odling.

 • Ange följande uppgifter på remissen:

 

* provtagningsdatum

* provmaterial

* utlandsvistelse

* immunsuppression, orsakad av:

* ungefärlig tidpunkt för insjuknande

* eventuell behandling

* symtom, kliniska fynd och laboratorieresultat

 

 2 Provmaterial

2.1. Kutan leishmaniasis – nyinfektion

 • prov från lesionen

2.2. Kutan leishmaniasis – kronisk infektion

 • prov från lesionen
 • eventuellt EDTA-blod

2.3. Mucokutan leishmaniasis

 • prov från lesionen
 • eventuellt EDTA-blod

2.4 Visceral leishmaniasis

 • benmärgsprov
 • EDTA-blod
 • eventuellt biopsi från lever, mjälte, lymfkörtel eller annan vävnad

3 Provtagningsanvisningar

3.1. Från hudlesion

 • Välj den lesion som är mest ”aktiv”. Tvätta först lesionen så kraftigt som det

går med tvål och vatten för att få bort dött hudmaterial och för att exponera

huden. Desinfektera sedan med 70% alkohol. Undvik jod och liknande

produkter som kan ha toxisk effekt på leishmania-parasiterna. Höga

koncentrationer av lokalanalgetika kan också ha hämmande effekt på parasittillväxten.

Om lokalanestesi skall göras injiceras så liten mängd som möjligt

djupt under lesionen.

Välj ett av nedanstående alternativ:

A Med skalpell

Med skalpell tas provmaterial sterilt från botten av såret samt från

sårkanten3. Överför materialet till RPMI-transportmedium4. Flera hudbitar

kan läggas i samma rör. Detta moment måste ske så sterilt som möjligt.

Gör även ett eller flera utstryk av materialet på objektglas.

B Hudstans

Överför en hudstans sterilt till RPMI-transportmedium4. Detta moment

måste ske så sterilt som möjligt. För mikroskopi görs imprints genom att

pressa en utstansad hudbit upprepade gånger mot ett objektglas. Alternativt

till imprint görs utstryk från material som tagits med skalpell från botten av

såret samt från sårkanten3.

C Finnålsbiopsi

Dra upp 0,1 mL steril 0,9% NaCl i en spruta och spruta in vätskan

parallellt med sårkanten från utsidan. Rotera nålen flera gånger, aspirera

vätskan och spruta ner i RPMI-transportmedium4. Arbeta så sterilt som

möjligt. Gör även ett eller flera utstryk av materialet på objektglas.

3.2. Benmärg och övrigt biopsimaterial

 • Material från benmärg och övrigt biopsimaterial överförs sterilt direkt i

RPMI-transportmedium3. Gör även ett eller flera utstryk eller imprints på

objektglas.

3.3. EDTA-blod

 • Vanligt EDTA-rör används.

4 Provförvaring

4.1 Objektglas med utstryk eller imprints

 • Låt torka och lägg därefter i transporthylsa.
 • Förvaras i rumstemperatur.

4.2. Provmaterial för odling

 • Mycket viktigt att materialet ej torkar in.
 • RPMI-transportmedium4 rekommenderas för största utbyte av analysen.
 • Mycket små vävnadsbitar bör om möjligt transporteras i upprätt position så att

de inte fastnar i provrörets skruvlock och torkar in.

 • Endast i undantagsfall kan steril 0,9% NaCl användas. I så fall måste hela röret

fyllas med NaCl och transport till folkhälsomyndigheten ske samma dag provet tas.

 • Provmaterial för odling förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.

Materialet får ej frysa.

 • Vanliga transporthylsor används.
 • Skicka provet snarast till FoHM.

4.3 EDTA-blod

 • Förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.
 1. Övrigt

Prov på bomullspinne från en misstänkt leishmanialesion accepteras ej. Tillräckligt med

provmaterial erhålls inte på detta sätt.

Film: Odlade promastigoter från en kutan lesion.

Film: Jessica Ögren

Folkhälsomyndigheten

Avdelningen för parasitologi, mykologi och vatten

171 82 Solna

Tel 08-457 2302 Fax 08-318450

20160925