Trypanosoma brucei

Trypanosoma brucei

Riktlinjer för diagnostik av afrikansk sömnsjuka orsakad av Trypanosoma b. gambiense och Trypanosoma b. rhodesiense

 

Påvisande av trypanosomer i olika kroppsvätskor är avgörande för diagnostiken av afrikansk sömnsjuka. T. b. gambiense och T. b. rhodesiense kan ej differentieras med mikroskopi. Uganda är det enda land som härbärgerar båda subspecies.

Påvisande av artspecifika antikroppar kan vara av värde, speciellt vid senare stadier av T. b. gambiense. Metoden utförs vid ett laboratorium utomlands och provet kan vidareförmedlas av Folkhälsomyndigheten.

OBS! Risk för smitta föreligger vid hantering av kroppsvätskor innehållande levande trypanosomer, både genom direktkontakt via slemhinnor och via stick av nålar eller glaskapillärer.

 

Vävnadsvätska från chanker (initial hudlesion) och lymfkörtel

Greppa och lyft upp den förstorade lymfkörteln mellan tumme och pekfinger. Tag en nål för subkutant bruk med den andra handen och stick in nålen till lymfkörtelns mitt. Massera körteln samtidigt som nålen roteras under ca en minut. Täck för nålens övre öppning med pekfingret och drag snabbt ur nålen från lymfkörteln. Tag en 5 ml spruta, drag ut pistongen maximalt och anslut därefter sprutan till nålen. Spruta ut innehållet i nålen på ett objektsglas genom att föra ned pistongen i sprutan halvvägs. Lägg ett täckglas över vävnadsvätskan.

Denna teknik användes även för att erhålla vävnadsvätska från en chanker men provet bör tas från lesionens periferi.

Vävnadsvätska från chanker och lymfkörtel analyseras utan dröjsmål i ljusmikroskop utan färgning. Därvid kan levande, rörliga trypanosomer visualiseras. Preparatet bör även torkas, fixeras och Giemsafärgas för förnyad ljusmikroskopisk bedömning.

En PCR-metod är också tillgänglig för vävnadsvätska och biopsier, se under Perifert blod.

 

Perifert blod

Färskt 5 ml venblod i EDTA-rör undersöks innan få timmar direkt i ljusmikroskop efter förekomst av motila trypomastigoter. Därefter prepareras s.k. tjock droppe och tunt blodutstryk (samma som för malariadiagnostik) och undersöks med ljusmikroskop.

En högre känslighet vid mikroskopi uppnås vid koncentrationsmetoder som trippelcentrifugeringsmetoden: Ett rör med blod och antikoagulans (gärna 8-9 ml blod) centrifugeras 100xg i 10 minuter. Plasma och cellerna över erytrocyterna pipetteras över i annat rör, och detta rör centrifugeras vid 200xg i 10 minuter. Supernatanten tas över i nytt rör och detta rör centrifugeras vid 700-900xg i 10 minuter. Supernatanten tas bort och sedimentet resuspanderas. Hela det resuspanderade sedimentet överföras till objektglas och hela preparatet mikroskoperas (40x objektiv). Har man varit snabb med provtagning kan man se motila trypomastigoter. Preparatet kan torkas, fixeras och färgas, antigen direkt eller efter först at ha kollat vått preparat for motila trypomastigoter.

Vid T. b. rhodesiense-infektion är antalet trypanosomer i blod högt och parasiterna kan oftast påvisas med hjälp av de ovan beskrivna metoderna. Mängden trypanosomer i blodet kan dock fluktuera och vid T. b. gambiense –sömnsjuka är parasitemin lägre, speciellt i senare stadier, varför repeterad provtagning och/eller PCR rekommenderas för att öka chansen att upptäcka trypanosomerna.

Artspecifik PCR-analys finns tillgänglig utomlands och efter kontakt med parasitologiska avdelningen på Folkhälsomyndigheten kan prover vidarebefordras till utländskt laboratorium.

 

Spinalvätska

Alla patienter med påvisad sömnsjuka borde spinalpunkteras då det är avgörande för val av behandling om CNS är involverad eller inte (första eller andra stadium). Vid T. b. rhodesiense avvaktas spinalpunktering till behandling är påbörjat och parasiterna borta från blodet för att inte introducera parasiter till spinalvätskan. Påvisande av trypanosomer och höjda leukocyter i spinalvätska används för bedömning av CNS-involvering. Använd 4-5 ml spinalvätska och ta några mikroliter till leucocyter, proteinbestämning och mikroskopi av trypanosomer. Resten centrifugeras 1000xg i 10 minuter vid normalstora rör (intill 7 cm långa), 15 minuter vid större rör. Supernatanten tas bort, sedimentet resuspenderas och några mikroliter används till mikroskopi för trypanosomer. Resten kan skickas till PCR (se Perifert blod). Bättre resultat för mikroskopi uppnås i fall man häller provet kylig och kan centrifugera snabbt (helst innan 15 minuter från provtagning).