Protozoer

För påvisning av trofozoiter, cystor och oocystor

För påvisning av alla stadier av trofozoiter krävs att provet tas i fixativ, SAF eller formaldehyd är de mest använda där SAF är att föredra för påvisning av Dientamoeba fragilis.Patienter med dysentri av Entamoeba histolytica eller Balantidium coli utsöndrar till stor del bara trofozoiter varför en diagnostik som även innefattar trofozoiter är av yttersta vikt.För påvisning av trofozoiter krävs också att provmaterialet inte koncentreras (medans diagnostik av cystor och maskägg blir känsligare med koncentrering). För en heltäckande screeningundersökning av ett fecesprov rekommenderas att provet tas i fixativ samt undersöks i mikroskop både okoncentrerat och koncentrerat (Etylacetat-koncentrering). Provet bör också screenas både med låg (100x) och hög (400x) förstoring och både med och utan Jod för de bästa förutsättningarna att detektera alla möjliga parasiter.

Påvisning av cystor och oocystorpåverkas mindre vid användning av obehandlade prov men studier har visat på en högre känslighet även för dem vid användning av fixativ.

För mikroskopi rekommenderas minst två prov tagna vid olika tillfällen

När det gäller koncentrering är det viktigt att få så ”rena” preparat som möjligt för att underlätta vid mikroskoperingen. Allt provmaterial homogeniseras ordentligt innan det silas, skölj noga speciellt vid användning av gasväv så att det inte fastnar material. Efter etyl-acetat tillsats och blandning och centrifugering ska 4 skikt ha bildats , det är viktigt med ett fritt lager etylacetat högst upp. Om hela det översta skiktet är fyllt med ”skräp” måste proceduren göras om eftersom det innebär att provet är mättat och mer skräp kan finnas kvar i bottensatsen/sedimentet och då blir provet onödigt svårläst.  Användning av Triton-x är också viktigt.

tillhemsidan

 

Artikel Koncentrering Feces, Manser 2016

20160927