Uppdaterade svarsrekommendationer parasitologi 2020

Vi i referensgruppen har uppdaterat svarsrekommendationerna. En del har bytt namn och en del mindre förändringar har gjorts, men den stora förändringen är att vi rekommenderar att fynd av apatogena protozoer (kommensaler) INTE rapporteras (svaras ut) rutinmässigt . Apatogena protozoer är per definition inte sjukdomsframkallande och ska inte behandlas.

Vi rekommenderar att laboratorierna fortsätter att anteckna fynd internt,  det är viktig att morfologiskt kunna artbestämma även apatogena protozoer, för att på ett korrekt sätt kunna skilja de från de patogena.

De nya rekommendationerna hittas här

Svarsrekommendationer 2020 parasitologi