Påvisning av tarmparasiter- riktlinjer och rekommendationer för val av metod

Cryptosporidium spp. påvisas främst med PCR . PCR är generellt känsligare, men kan missa vissa arter (beroende på målsekvens) vilket kan vara viktigt att känna till och ett negativt prov med PCR kan vid stark klinisk misstanke med fördel analyseras med mikroskopi där Cryptosporidium påvisas/verifieras med Ziehl-Neelsen-färgning. Metoderna utförs vid de flesta parasitologiska laboratorier i Sverige.

Entamoeba histolytica påvisas med PCR på ett flertal laboratorier vilket är den rekommenderade metoden. Trofozoiter av Entamoeba histolytica/dispar kan påvisast i ”färskprov” (examineras inom 1 timme) eller med Trikrom-färgning av SAF-fixerat prov. Trofozoiter med intracellulära erytrocyter är specifikt för Entamoeba histolytica men avsaknad utesluter EJ E. histolytica.

Giardia intestinalis kan analyseras med PCR eller mikroskopi, PCR visar generellt en högre känslighet.

Övriga parasiter analyseras främst med mikroskopi  med så kallad  Koncentrationsmetod (vanligen formalin/etylacetat) för cystor och maskägg.  Metoden utförs vid de flesta parasitologiska laboratorier i Sverige.
Observera att trofozoiter endast i undantagsfall påvisas med denna metod.

Neobalantidium coli (fd Balantidium coli och syn. Balantidoides coli) kan kräva särskild frågeställning för trofozoitdiagnostik.

Cyclospora cayetanensis och Cystisospora belli oocystor kan påvisas både med koncentrationsmetod och Ziehl-Neelsen-färgning. PCR för Cyclospora cayetanensis finns bland annat i Jönköping.

Microsporidia-sporer påvisas med förstärkt Trikrom-färgning eller Uvitex-färgning och utförs endast vid ett fåtal laboratorier, exempelvis Parasitologisk diagnostik, Folkhälsomyndigheten och mikrobiologen, Huddinge Universitetssjukhus. PCR för några arter (Enterocytozoon bieneusi och Encephalitazoon spp) finns i Jönköping.

Strongyloides stercoralis påvisas främst med PCR som finns bland annat på folkhälsomyndigheten. Det finns även serologi som kan vara användbart när larverna är få i feces. Strongyloides-larver kan också påvisas med koncentrationsmetod eller direktmikroskopi, men isolering av larver har större känslighet. Isolering utförs endast vid ett fåtal laboratorier, exempelvis mikrobiologen, Huddinge Universitetssjukhus och Bakt och Tropiklab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

För vissa maskinfektioner (tex. Fasciola hepatica finns serologiska metoder som kan användas i diagnostik och är särskilt användbara i de akuta (tidiga) stadierna. Folkhälsomyndigheten förmedlar prov till utlandet vid behov om metoder saknas i Sverige.

Taenia spp kan artbestämmas med PCR, kontakt tas med Folkhälsomyndigheten.

Trofozoiter av Dientamoeba fragilis påvisas med trikromfärgning eller annan permanentfärgning eller med PCR. Denna diagnostik utförs  vid ett fåtal laboratorier exempelvis Parasitologisk diagnostik, folkhälsomyndigheten och Klinisk Mikrobiologi Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Enterobius vermicularis-ägg påvisas i tejpprov. Metoden utförs vid de flesta parasitologiska laboratorier i Sverige.

Anvisningar för provtagning och provtransport varierar vid olika parasitologiska laboratorier. Kontakta aktuellt laboratorium för vidare information.